Επικοινωνία

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Στοιχεία επικοινωνίας σας

Εξυπηρέτηση πελατών

 Απευθείας γραμμή από όλο τον κόσμο:
+49 6838 907 288

 Γραμμή χωρίς χρέωση στη Γερμανία:
0 800 4263 7373 3

 Γραμμή χωρίς χρέωση στην Ευρώπη/ διεθνής:
00 800 4263 7373 3

 Email:
support@hondahandsfree-eu.com